Zamówienia publiczne


aktualizacja 16.05.2017

Plan zamówień publicznych na rok 2017

Zgodnie z art. 13 a. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówienie Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.) zamawiający sporządza plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

L.p.

Przedmiot

Rodzaj Zamówienia

Przewidywany tryb postępowania

Orientacyjna wartość zamówienia w zł.

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1

Prowadzenie stołówki szkolonej po przez świadczenie usług żywieniowych – sklepik szkolny

Usługa

Przetarg nieograniczony

800000

IV kwartał 2017

          


aktualizacja 10.12.2015

Zamawiający: Zespole  Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta  w Lublinie, ul. Radzyńska 5, 20-850 Lublin , na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z póżn. zm.) – dalej ustawa , zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro: pn.  ,,Prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywieniowych dla uczniów ZSO nr 1 w okresie od 01.01.2016r do 31.12.2017 r. „

Najkorzystniejszą ofertą   pod względem kryteriów  podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( kryterium I : cena  – 90% i kryterium II:  termin płatności -  10 %  ) jest oferta nr 2 złożona przez:  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Lucyna Gołębiewska , ul. Radzyńska 5, 20-850 Lublin

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki opisane w SIWZ oraz jego oferta uzyskała 100  punktów według kryteriów przedstawionych w SIWZ (90 pkt. w kryterium cena i 10 pkt. w kryterium termin płatności).
Informacje odnośnie pozostałych wykonawców:

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Ilość otrzymanych punktów

 1.

Espana S.C. T.Prajs, A.Andrejczyk , ul. Grunwaldzka 35, 74-120 Widuchowa

97,30 pkt. ( w tym kryterium cena –87,30 pkt., kryterium termin płatności – 10 pkt.)

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik*.pdf)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik*.pdf)

 


 

 

aktualizacja 01.12.2015

 

Przetarg nieograniczony

na prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywieniowych
w
Zespole  Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

przez okres 24 miesięcy

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

Zespołu Szkół Ogólnokształcących NR 1 im. Zbigniewa Herberta
20-850 Lublin ul. Radzyńska 5
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie
usług żywieniowych  w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie stołówki szkolnej w tym :
    - Świadczenie usług żywnościowych dla uczniów ZSO nr 1.
    - Wykonawca przystępując do realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany będzie do dzierżawy pomieszczeń kuchennych i magazynowych o pow. 452.85 m2–zał. Nr 6 – za kwotę 3100 zł brutto/miesiąc.
    - Wykonawca przystępując do realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany będzie do dzierżawy pomieszczenia do prowadzenia sklepiku szkolnego o pow.16.m2 za kwotę 500 zł brutto/miesiąc
    - Zamawiający użyczy nieodpłatnie pomieszczenia jadalni o pow.250.0 m2 na czas prowadzenia żywienia.

2. Zamawiający nie dopuszcza:

   - składania ofert częściowych,

   - składania ofert wariantowych

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać u Kierownika Gospodarczego szkoły  pok. nr 1 seg A. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej :

    www.zso1.lublin.pl - zamówienia publiczne
    BZP – pod numerem 176575- 2015
    na tablicy informacyjnej szkoły
    
4. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie.
    Termin składania ofert upływa : 09.12.2015 r. godz. 9.00
    Otwarcie ofert nastąpi dnia:  09.12.2015 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół  Ogólnokształcących NR 1 w Lublinie ul. Radzyńska 5 w sali konferencyjnej

OGŁOSZENIE (plik *.doc)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik *.doc)

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (plik *.doc)


 

aktualizacja 01.12.2015

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik *.doc)

 


 

Przetarg nieograniczony na prowadzenie stołówki szkolnej
oraz dzierżawę pomieszczeń kuchennych i magazynowych
w
Zespole  Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie
w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r.

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

Zespołu Szkół Ogólnokształcących NR 1 im. Zbigniewa Herberta
20-850 Lublin ul. Radzyńska 5
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Prowadzenie stołówki szkolnej oraz dzierżawę pomieszczeń
kuchennych i magazynowych  w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie stołówki szkolnej w tym :
    - Świadczenie usług żywnościowych dla uczniów ZSO nr 1.
    - Wykonawca przystępując do realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany będzie do dzierżawy pomieszczeń kuchennych i magazynowych o pow. 452.85 m2–zał. Nr 6 – za kwotę 3100 zł brutto/miesiąc.
    - Wykonawca przystępując do realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany będzie do dzierżawy pomieszczenia do prowadzenia sklepiku szkolnego o pow.16.m2 za kwotę 500 zł brutto/miesiąc
    - Zamawiający użyczy nieodpłatnie pomieszczenia jadalni o pow.250.0 m2 na czas prowadzenia żywienia.

2. Nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać u Kierownika Gospodarczego szkoły  pok. nr 1 seg A. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej :

    www.zso1.lublin.pl- zamówienia publiczne
    BZP – pod numerem  170275 - 2015
    na tablicy informacyjnej szkoły
    
4. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie.
    Termin składania ofert upływa : 30.11.2015 r. godz. 9.00
    Otwarcie ofert nastąpi dnia:  30.11.2015 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół  Ogólnokształcących NR 1 w Lublinie ul. Radzyńska 5 w sali konferencyjnej

 

OGŁOSZENIE (plik *.doc)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik *.doc)

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (plik *.doc)

 


  © XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie