Zasady rekrutacji 2017/2018

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły loguje się do panelu pod adresem:

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat/

 Rekrutacja elektroniczna rozpocznie się 15 maja 2017r.

 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych
na rok szkolny 2017/2018

§ 1

Podstawa prawna:

•              Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) Dz.U.2017.59

•              Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) Dz.U.2017.60

•              Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej ( z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z dnia 20 marca 2017 r.) Dz.U.2017.586

•             Zarządzenie nr 21/2017 Kuratora Oświaty w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2017r.


§ 2

W roku szkolnym 2017/2018 w XIV Liceum Ogólnokształcącym uczniowie rozpoczną naukę w czterech klasach pierwszych z rozszerzonym programem nauczania:
IA - języka angielskiego, historii
IB – geografii, wiedzy o społeczeństwie
IC - historii, geografii
ID - języka angielskiego, geografii

Nauczane języki obce w poszczególnych klasach:
IA - język angielski, język niemiecki
IB - język angielski, język rosyjski lub język niemiecki
IC - język angielski, język niemiecki lub język hiszpański
ID - język angielski, język hiszpański lub język niemiecki

W klasach tych realizowane są nowatorskie przedmioty uzupełniające:
IA - edukacja wojskowa, sztuki walki, podstawy programowania, matematyka w zastosowaniach, przyroda
IB - edukacja wojskowa, ratownictwo, podstawy programowania,  matematyka w zastosowaniach, historia i społeczeństwo
IC - edukacja wojskowa, sztuki walki, elementy rozpoznania i nawigacji, matematyka w zastosowaniach
ID – służby mundurowe, podstawy prawa i bezpieczeństwa, ratownictwo medyczne, matematyka w zastosowaniach, historia i społeczeństwo

§ 3

O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów.

§ 4

1.    O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje liczba punktów uzyskanych za oceny z przedmiotów i inne osiągnięcia zawarte w zasadach rekrutacji.
2.    O kolejności przyjęć kandydatów decyduje suma zgromadzonych przez nich punktów rekrutacyjnych, w razie równej liczby tych punktów dodatkowe kryteria określone w § 6.

§ 5

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

1.    maksymalnie 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego – wyniki wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
o    z języka polskiego;
o    z matematyki;
o    z historii oraz wiedzy o społeczeństwie;
o    z przedmiotów przyrodniczych: chemia, fizyka, biologia, geografia;
o    z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

będą mnożone przez 0,2 pkt.
2.    maksymalnie 80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

a.    celujący - 18 punktów,
b.    bardzo dobry – 17 punktów,
c.    dobry - 14 punktów,
d.    dostateczny - 8 punktów,
e.    dopuszczający - 2 punkty.

W zależności od rozszerzenia programowego danej klasy, do której ubiega się kandydat brane są oceny z czterech wybranych zajęć edukacyjnych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydata:


IA - język polski, matematyka, wychowanie fizyczne, maksymalna ocena
z przedmiotów: historia, język obcy nowożytny;

IB - język polski, matematyka, wychowanie fizyczne, maksymalna ocena
z przedmiotów: język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, geografia;

IC - język polski, matematyka, wychowanie fizyczne, maksymalna ocena
z przedmiotów: historia, geografia, język obcy nowożytny;

ID - język polski, matematyka, wychowanie fizyczne, maksymalna ocena
z przedmiotów: język obcy nowożytny, geografia;

 

3.    Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
4.    W przypadku przeliczania na punkty kryterium za:
     a)    uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a.    tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b.    tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c.    tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
     b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a.    tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b.    tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c.    tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
     c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a.    dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b.    dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c.    dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d.    tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e.    tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f.    tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
     d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a.    dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b.    dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c.    dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d.    tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e.    tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f.    tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
     e)    uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a.    międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b.    krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c.    wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d.    powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

5.    W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

6.    W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty.

§ 6


1.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (zgodnie z dz. u. 2004 nr 26 poz 232 par. 10 pkt. 3 z późniejszymi zmianami)

2.    Przy równej ilości punktów uzyskanych przez kandydata o przyjęciu do szkoły decyduje:

a.    wielodzietność rodziny kandydata,
b.    niepełnosprawność kandydata,
c.    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d.    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e.    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f.    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g.    objęcie kandydata pieczą zastępczą
h.    ocena zachowania
i.    procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego
j.    średnia punktowa z przedmiotów obowiązkowych
k.    ocena z języka polskiego
l.    ocena z języka obcego
m.    najwyższy wynik procentowy z części egzaminu, zbieżnej z rozszerzeniem programowym lub przyjętym kierunkiem kształcenia
n.    ocena z wybranego przedmiotu ustalonego przez szkołę zbieżnego z rozszerzeniem programowym lub przyjętym kierunkiem kształcenia

3.    W przypadku kandydata zwolnionego na podstawie odrębnych przepisów z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, do celów rekrutacyjnych mnoży się razy dwa.

 

  © XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie